Có 1 kết quả:

kỉ hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bao nhiêu?
2. Gọi tắt môn “kỉ hà học” 幾何學, tức là môn hình học.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao nhiêu. Tiếng dùng để hỏi số lượng nhiều ít thế nào — Môn học về hình thể đường nét của sự vật, nằm trong ngành Toán học, nay gọi là môn Hình học.

Một số bài thơ có sử dụng