Có 1 kết quả:

quảng truyền

1/1

quảng truyền

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền bá rộng rãi, tuyên truyền