Có 1 kết quả:

quảng bác

1/1

quảng bác

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng rãi, rộng lớn