Có 1 kết quả:

quảng đại

1/1

quảng đại

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng lớn, rộng rãi, bao la