Có 1 kết quả:

tý hộ

1/1

tý hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

che trở, bảo vệ