Có 1 kết quả:

sàng trắc

1/1

sàng trắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

bên cạnh giường