Có 1 kết quả:

tự liệt

1/1

tự liệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàng, thứ tự, vị trí

Một số bài thơ có sử dụng