Có 1 kết quả:

tự mạc

1/1

tự mạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phần mở đầu, đoạn mở màn