Có 1 kết quả:

tự ngôn

1/1

tự ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời tựa (sách)