Có 1 kết quả:

ưng đắc

1/1

ưng đắc

giản thể

Từ điển phổ thông

ưng ý, vừa lòng