Có 1 kết quả:

ứng chiến

1/1

ứng chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

ứng chiến, tiếp chiến, đối đầu