Có 1 kết quả:

để tuyến

1/1

để tuyến

giản thể

Từ điển phổ thông

gạch chân, gạch dưới (chữ)