Có 1 kết quả:

để bộ

1/1

để bộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đáy, đít