Có 1 kết quả:

để diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mặt đáy ( danh từ Toán học ).