Có 1 kết quả:

bào đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay người khác mà làm việc, cũng như Đại bào.