Có 1 kết quả:

phủ đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dinh của ông quan đứng đầu một phủ — Tiếng tôn xưng gọi ông quan phủ. Đoạn đường tân thanh có câu: » Đất bằng nổi sóng đùng đùng, Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra «.