Có 1 kết quả:

phủ quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người viên chức đúng đầu một phủ thời trước. Truyện Trê Cóc có câu: » Trình đơn trước mặt công đình, Phủ quan nổi giận lôi đình thét vang «.