Có 1 kết quả:

độ khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi miệng, nuôi thân.