Có 1 kết quả:

độ ngoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ngoài sự tính toán của mình, không ngờ.

Một số bài thơ có sử dụng