Có 1 kết quả:

độ trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ gìn giữ cho, che chở cho.