Có 1 kết quả:

độ thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng giúp đỡ cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng