Có 1 kết quả:

toạ cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương mông ( để ngồi ).