Có 1 kết quả:

đình liệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đuốc thật lớn.