Có 1 kết quả:

đình vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sân nhà và tấm màn trong nhà, chỉ nhà cha mẹ mình.