Có 1 kết quả:

đình huấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời dạy dỗ của cha.