Có 1 kết quả:

đình trưởng

1/1

đình trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ toạ, người chủ trì