Có 1 kết quả:

thứ nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con gái sinh sau.