Có 1 kết quả:

thứ thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thứ phòng 庶房.