Có 1 kết quả:

thứ dân

1/1

thứ dân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lũ dân, thứ dân, thường dân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung đông đảo người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng