Có 1 kết quả:

khang kiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ, không bệnh tật, yên ổn.

Một số bài thơ có sử dụng