Có 1 kết quả:

dung ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói tầm thường, không giá trị.