Có 1 kết quả:

dung y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy thuốc dở, kém cỏi.