Có 1 kết quả:

cứu tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan coi ngựa thời cổ. Cũng gọi là Cứu doãn 廄尹.