Có 1 kết quả:

liêm giá

1/1

liêm giá

giản thể

Từ điển phổ thông

giá rẻ, giá thấp