Có 1 kết quả:

liêm bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền cấp thêm cho các vị quan, để giữ lòng trong sạch, không phải ăn hối lộ. Cũng gọi là tiền Dưỡng liêm 養廉.