Có 1 kết quả:

liêm giá

1/1

liêm giá

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá rẻ, giá thấp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giá rẻ, không đắt.