Có 1 kết quả:

liêm sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tra xét minh bạch.