Có 1 kết quả:

liêm cán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong sạch và làm việc giỏi.