Có 1 kết quả:

liêm chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong sạch và ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng