Có 1 kết quả:

liêm khiết

1/1

liêm khiết

giản thể

Từ điển phổ thông

trong sạch, liêm khiết