Có 1 kết quả:

liêm khiết

1/1

liêm khiết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trong sạch, liêm khiết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong trắng, sạch sẽ, không tham lam.

Một số bài thơ có sử dụng