Có 1 kết quả:

liêm trực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Liêm chính 廉正.