Có 1 kết quả:

ấm giám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhờ công ơn của ông cha đối với triều đình mà được học vào trường Quốc tử giám. Cũng như Ấm sinh.