Có 1 kết quả:

triền thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm buôn. Cửa hàng.