Có 1 kết quả:

miếu công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ông từ, người coi sóc chùa miếu. § Cũng gọi là “miếu chúc” 廟祝.