Có 1 kết quả:

miếu đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà thờ tổ tiên của vua — Nơi triều đình. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đã hay thành toán miếu đường, chấp công cũng có lời nàng mới nên «.

Một số bài thơ có sử dụng