Có 1 kết quả:

xưởng doanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trại của quân đội dựng tạm để ở, hoặc để chứa đồ đạc vật dụng.