Có 1 kết quả:

xưởng trưởng

1/1

xưởng trưởng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chủ xưởng, chủ nhà máy, giám đốc xưởng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một chỗ làm việc, chỉ huy thợ thuyền.