Có 1 kết quả:

phế nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bị hư hỏng một phần thân thể, không làm việc gì được nữa — Người bị xã hội ruồng bỏ.

Một số bài thơ có sử dụng