Có 1 kết quả:

phế khí

1/1

phế khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

phần khí lãng phí, phần bốc thành hơi, hơi nước